Вплив передпосівної обробки насіння мікродобривом «РОСТОК» на формування урожайності зерна пшениці озимої

338

В. Г. Постернак, генеральний директор,

В. Ю. Ямковий, канд. с.-г. наук, керівник відділу наукових досліджень,

ТОВ «Український Аграрний Ресурс»

Пшениця озима займає провідне місце серед зернових культур в Україні й має найбільші площі посівів. Тому однією з головних проблем є отримання високих урожаїв та якісного зерна. Для її вирішення важливе значення має якість посівного матеріалу: сортова чистота, енергія проростання, схожість, крупність, вирівняність, а також врожайні властивості пшениці озимої. Значна роль у цих технологіях належить передпосівній обробці насіння мікродобривами.

Передпосівна обробка мікроелементами дає можливість поліпшити якість насіння, підвищити енергію проростання, польову схожість, стійкість до хвороб та несприятливих погодних умов, що в кінцевому результаті сприяє додатковому використанню закладеного в рослинному організмі потенціалу та поліпшенню якості продукції.

Виходячи з цього, велике значення для сільгоспвиробників має правильний вибір мікродобрива для передпосівної обробки насіння. Безумовно, такі мікродобрива мають бути комплексними, тобто містити широкий спектр поживних елементів, а також включати до свого складу незначну частину стимуляторів росту рослин, проявляти прилипаючі та плівкоутворюючі властивості.

Таким вимогам найбільш повно відповідає добриво комплексне «РОСТОК» Зерновий. «РОСТОК» Зерновий має збалансований склад макро- та мікроелементів, який повністю відповідає фізіології мінерального живлення зернових культур.

Мікроелементи, які входять до складу добрива, знаходяться в доступній для рослин хелатній формі, які при надходженні в насінину активують дію гідролізуючих ферментів, роблять її життєздатнішою, з підвищеною енергією проростання та інтенсивнішим розвитком. У результаті досягаються більш дружні сходи, які є стійкими до несприятливих умов навколишнього середовища. Крім того, в добриві присутні гумінові речовини під впливом яких у рослин активізується коренеутворення, посилюється надходження води і елементів живлення.

У даній статті представляємо вашій увазі результати наших досліджень з вивчення впливу передпосівної обробки насіння добривом «РОСТОК» Зерновий на урожайність пшениці озимої.

Дослідження з вивчення впливу обробки насіння добривом «РОСТОК» Зерновий на підвищення урожайності пшениці озимої після різних попередників проводили у сівозміні лабораторії технології вирощування озимих зернових культур Синельниківської селекційно дослідної станції Інституту сільського господарства степової зони НААН України (Дніпропетровська область, північна підзона Степу України).

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем звичайний малогумусний, який в орному шарі 0–30 см містить 3,0-3,5% гумусу. Попередниками пшениці озимої були: чорний пар та соняшник. Сіяли пшеницю озиму (сорт Зіра) сівалкою СН-16 в оптимальні терміни.

Перед сівбою насіння обробляли мікродобривом «РОСТОК» Зерновий з розрахунку 3 л/т насіння. Хімічний склад «РОСТОК» Зерновий (г/л): N-80; MgO – 51; SО3 – 37; Fe – 3,6; Mn – 12; B – 2; Zn – 2; Cu – 9; Mo – 0,05; гумінові речовини. Повторність у досліді – триразова. Площа облікової ділянки становила 40 м2. Технологія вирощування пшениці озимої загальноприйнята для даної зони.

Аналіз результатів досліджень показав (табл. 1), що досліджувані елементи технології вирощування мають безпосередній вплив на формування урожайності пшениці озимої.

Як відомо, рівень зернової продуктивності різних сільськогосподарських культур, у тому числі й пшениці озимої, значно залежить від вибору попередника. Дослідженнями встановлено, що ефективність чорного пару та соняшнику, як попередників пшениці озимої, була достатньо помітною і не викликала сумнівів щодо переваг першого. Наприклад, за сівби пшениці озимої по чорному пару урожай зерна коливався у межах 4,95-5,23 т/га, а при сівбі по соняшнику він був на рівні 3,77-3,92 т/га. Тобто, різниця у показниках урожайності пшениці озимої, що вирощувалася по чорному пару та соняшнику, становила 1,18-1,31 т/га, або 23-25%.

У результаті досліджень нами встановлено, що за рахунок передпосівної обробки насіння пшениці озимої мікродобривом «РОСТОК» Зерновий можливо підвищити урожай зерна навіть у досить посушливих умовах Степу України.

Як свідчать дані таблиці 1, застосування передпосівної обробки насіння у всіх випадках давало приріст урожаю порівняно з контролем, однак вплив її після різних попередників проявлявся не однаково.

Таблиця 1. Урожайність пшениці озимої залежно від обробки насіння мікродобривом «РОСТОК» Зерновий після різних попередників, т/га

табл 3

За період проведення експериментальних досліджень використання мікродобрива «РОСТОК» Зерновий за обробки насіння підвищувало врожайність пшениці озимої після чорного пару на 0,28 т/га, або на 6%. Після попередника соняшнику також отримано приріст врожайності відносно контролю (без обробки насіння) на 0,15 т/га, або 4%.

На нашу думку, обробка насіння мікродобривом «РОСТОК» Зерновий сприяла приросту врожайності пшениці озимої за рахунок збільшення енергії проростання і польової схожості насіння, активізації росту надземної маси та кореневої системи, що спостерігалося нами на початкових етапах органогенезу рослин.

Варто відмітити також позитивний вплив від обробки насіння мікродобривом «РОСТОК» Зерновий на економічні показники вирощування пшениці озимої. Даний агроприйом дає можливість, збільшивши виробничі витрати всього на 55 грн/га (порівняно з контрольним варіантом без обробки насіння) за рахунок приросту врожайності отримати від 430 (попередник – соняшник) до 855 грн/га (попередник – чорний пар) чистого прибутку, що свідчить про високу економічну доцільність цього заходу.

Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, варто зазначити, що передпосівна обробка насіння є важливим кроком у реалізації продуктивного потенціалу пшениці озимої. Одержані нами результати експериментальних досліджень, дають підстави стверджувати, що передпосівна обробка насіння мікродобривом «РОСТОК» Зерновий у поєднанні з правильним вибором попередника дає реальну можливість отримати вагомий приріст врожайності зерна пшениці озимої та підвищити показники економічної ефективності вирощування цієї культури.