Вона створила світову колекцію генофонду гречки в Україні

551

Академік Олена Семенівна Алексеєва – видатний вчений, відомий не лише в Україні, а й далеко за її межами, в ближньому і дальньому зарубіжжі. Вона понад 50 років працювала в аграрній науці, з них 30 років в галузі аграрної освіти.

Цього року їй би було 90, проте ось уже 10 років, як знаного науковця не стало. 25-26 квітня у м. Кам’янець-Подільському відбудеться  міжнародна науково-практична конференція «Селекція, насінництво, технології вирощування крупяних та інших сільськогосподарських культур: досягнення і перспективи», присвячена 90-річчю від дня народження видатного селекціонера Олени Семенівни Алексеєвої.

Народилась майбутній академік 25 квітня 1926 року м. Шварця Широківського району Дніпропетровської області. У 1950 р. закінчила Київський сільськогосподарський інститут.

Роботу з селекції круп’яних культур та свою наукову діяльність О. С. Алєксєєва розпочала на Тернопільській селекційно-дослідній станції (тепер Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП) в якості молодшого наукового співробітника відділу селекції.

Тут дослідно-селекційна робота з гречкою була розпочата в 1948 році. На той час площа посіву цієї культури в Тернопільській області складала понад 36 тис. га (60% площі всіх круп’яних культур). Незважаючи на високу питому вагу цієї культури в структурі посівних площ, сортових посівів майже не було. Висівалось все, що було в конкретному господарстві.

У 1948-51 рр. працівниками відділу селекції тодішньої Тернопільської селекційно-дослідної станції була розгорнута масштабна робота зі збору місцевих сортозразків гречки, зернових та кормових культур їх всебічній оцінці та вивченню.
В рамках цієї кампанії було відібрано 28 місцевих сортів гречки і усіх агрокліматичних зонах області, які, в основному, були представлені сумішшю популяцій з не вирівняним стеблостоєм. Покращення місцевих сортів-популяцій проводилась методом масового добору за крупністю насіння та продуктивності рослин. Після селекційної проробки та комплексної оцінки  в 1950 році був районований сорт «Мишковецька місцева».
В цей же період була розпочата робота зі створення вихідного матеріалу методом гібридизації.
Роботі молодого вченого О. С. Алєксєєвої був притаманний творчий підхід, вдумливість та наполегливість у вирішенні наукових завдань. Місцеві сорти гречки вивчались протягом 1949-55 рр. Крім оцінки продуктивності, маси 1000 зерен, натури зерна, опис місцевих сортів проводився ще за 18 морфо-біологічними ознаками. Паралельно із вивченням перспективних сортів в конкурсному сортовипробуванні, розроблялись елементи агротехніки вирощування культури для даного регіону.
З ім’ям О. С. Алексеєвої нерозривно пов’язана історія створення та минуле наукової школи «Fagopyrum» – школи вчених із селекції, насінництва, та технології вирощування цінної круп’яної культури – гречки.
Після захисту в 1956 р. кандидатської дисертації О. С. Алексеєва працює старшим науковим співробітником відділу селекції і насінництва науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів України (м. Львів, Оброшино). В цей час нею започатковується робота щодо пошуківнових методів створення вихідного матеріалу для селекції гречки, удосконалюється методика добору за типом розвитку кореневої системи культури. Науковець також бере участь у вирішенні інших питань теорії та практики сільськогосподарського виробництва, багато уваги приділяє впровадженню наукових розробок у виробництво.

Упродовж 1961-1971 рр. О. С. Алексеєва очолює Львівський університет сільськогосподарських знань. У 1964 році був районований перший сорт гречки «Радехівська поліпшена»,  автором якого є вчена.

1971 року відбувається захист докторської дисертації та початок трудової діяльності Олени Семенівни в Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституті. Актуальність досліджень сприяє створенню науково-дослідної лабораторії по гречці,  яка у 1979 р. реорганізована в проблемну науково-дослідну лабораторію гречки, а в 1997 р. – у науково-дослідний інститут круп’яних культур.

Подальша наукова реалізація вченої та її становлення відбувається водночас з формуванням наукової школи «Fagopyrum». Під керівництвом Олени Семенівни проводяться широкі дослідження зі всебічного вивчення вихідного селекційного матеріалу. Поряд з цим розробляється методика первинного насінництва гречки з урахуванням особливостей сортотипу, вивчаються питання технології вирощування гречки у весняних і літніх посівах та в умовах поливу.

Під керівництвом та при безпосередній участі О. С. Алексеевої, науковцями лабораторії гречки, а також у співдружності з іншими науково-дослідними установами виведено і передано на державне сортовипробування 34 сорти гречки, половина з яких районовані в різних регіонах України, країн СНД та Чехії. Для цих сортів розроблена “Подільська гнучка технологія вирощування”.

Академік О. С. Алексеєва опублікувала понад 350 наукових праць, в тому числі монографії, учбові та методичні посібники, брошури, плакати, листівки тощо. Видала 9 збірників наукових праць, підготувала 27 кандидатів наук та чотирьох докторів наук.

Олена Семенівна Алексеєва заснувала Тернопільську науково-виробничої систему “Гречка”, яка охоплювала гречкосіючі господарства України та Російської Федерації. Вела активну роботу в межах міжнародного співробітництва по культурі гречки. Під керівництвом О. С.Алексеєвої виконані і опубліковані в наукових працях теоретичні і методичні розробки в селекції гречки, запропоновані нові методи для створення вихідного матеріалу. Автором удосконалена методика добору за типом розвитку кореневої системи гречки, завдяки чому виведено сорт гречки «Вікторія подільська»; вперше розроблено і використано в селекції гречки метод експериментального мутагенезу; встановлена специфічність дії різних мутагенних факторів на мутаційний процес у гречки, а також особливості стабілізації мутантів старших поколінь та тривалого гамма-опромінення насіння (до 35 поколінь).

Під впливом різних мутагенів одержано широкий спектр мінливості і сформовано унікальну колекцію мутантів гречки. Створюється світова колекція генофонду гречки в Україні.

За великі заслуги перед державою академік О. С. Алексеєва нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора та медалями. Вона неодноразово була учасником всесоюзних та республіканських виставок та відмічалась золотими і срібними медалями.

За плідну педагогічну, наукову та громадську роботи О. С. Алексеева нагороджена дипломом лауреата нагороди Ярослава Мудрого та медаллю імені М. В. Ломоносова.

Доктор сільськогосподарських наук О. С. Алексеєва стала заслуженим діячем науки і техніки України, академіком міжнародної академії аграрної освіти Російської Федерації, міжнародної академії інформатизації, міжнародної академії екології та безпеки життєдіяльності і академії екологічних наук Республіки Молдова та академії наук вищої школи України.

Померла Олена Семенівна Алексеєва 16 вересня 2006 р.

Підготувала Леся Заморська