Іван Лукінов – економіст з душею українця

274

Подвиги вітчизняних вчених у царині сільськогосподарської науки відомі на цілий світ.Серед них є винаходи в галузі селекції, насінництва і технологій. Але в літописі історії України відзначено також економічні сторінки. Їх написав за 50 років наукової діяльності один з найвідоміших вчених-економістів ХХ століття, росіянин з душею українця, академік ЛУКІНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ. У жовтні відзначається 90-річчя з дня народження вченого.

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ НАУКОВЦЯ

Лукінов Іван Іванович народився 5 жовтня 1927 в с. Попівка Корочанського району Бєлгородської області, Російська Федерація. У 1941 закінчив 8 класів середньої школи.В 1946 закінчив Корочанський сільськогосподарський технікум, в 1951 – Харківський сільськогосподарський інститут (економічний факультет), в 1954 – аспірантуру Інституту економіки Академії наук УРСР (Київ).

Трудова діяльність І. І. Лукінова на науковому поприщі розпочалася в 1949 р.: ще в студентські роки він обіймав посади техніка та інженера Північно-Донецької експедиції «Агролісопроект». Після закінчення аспірантури залишився в Інституті економіки АН УРСР, де кілька років працював молодшим науковим співробітником.

Подальший трудовий шлях І. І. Лукінова поділяється на такі основні етапи. Протягом 1956-1967 рр. він працював на посаді завідувача сектора економіки і науки сільгоспвідділу ЦК Компартії України (паралельно у 1965-1967 рр. – завідувач відділу Інституту економіки АН УРСР). У 1967-1976 рр. очолював Український науково-дослідний інститут економіки та організації сільського господарства ім. О. Г. Шліхтера. Починаючи з 1976 р., І. І. Лукінов знову в Академії наук УРСР: протягом 1976-2003 рр. -як директор Інституту економіки НАН України, з лютого 2003 р. – почесний директор Інституту економіки, з 1 січня 2004 р. – Об’єднаного інституту економіки НАН України. Одночасно в 1976-2004 рр. – він член Президії НАНУ; в 1979-1993 рр. – віце-президент НАНУ – голова секції Суспільних наук; в 1976-1980 і в 1993-1998 рр. – академік-секретар Відділення економіки НАНУ. З травня 2004 р. – радник Президії НАНУ.

У цей час учений захистив дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (1954) і доктора економічних наук (1964). В 1968 йому було присвоєно наукове звання професора.

ДОСЯГНЕННЯ І ВИЗНАННЯ ВЧЕНОГО

Лукінов І. І. є автором близько 550 наукових праць, серед яких 5 індивідуальних і 25 колективних монографій, присвячених проблемам економічної теорії, економічних трансформацій та ін. до числа знакових відносяться такі з них: «Проблемы экономических взаимоотношений государства с колхозами» (К., 1974) (удостоєна в 1975 р. Премії ім. В.С.Нємчинова ВАСГНІЛ); «Воспроизводство и цены» (1977) (Державна премія УРСР у галузі науки і техніки, 1979 р.); «Аграрные проблемы развитого социализма» (К.;1979) (відзначена в 1983 р. премією ім. О.Г.Шліхтера АН УРСР); «Економічні трансформації наприкінці ХХ ст.» (К.;1997) (удостоєна премії ім. М.В.Птухи НАН України в 1998 р.); «Эволюция экономических систем» (М., 2002). Наукові праці І. І. Лукінова відомі не тільки в Україні. Чимало з них перекладено іноземними мовами. Вчений є також співавтором ряду підручників з політичної економії та економіки сільського господарства.

Досягнення вченого дістали адекватне визнання як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Він обраний дійсним членом (академіком) восьми академій – ВАСГНІЛ (1973), Шведської Королівської академії сільського та лісового господарства (1975), Національної академії наук України (1976), АН СРСР (1984), Української академії аграрних наук (1991), Російської академії наук (1992), Російської академії сільськогосподарських наук (1992), Академії економічних наук України (1993).

Життєвий і творчий шлях академіка І. І. Лукінова – зразок натхненного служіння науці, народу, Батьківщині. Своїми фундаментальними працями він забезпечив собі гідне місце в історії вітчизняної економічної думки.

Так, під науковим керівництвом і за авторською участю академіка І. І. Лукінова створено цикл праць в 10 томах, де викладено: закономірності удосконалення виробничих відносин і перебудови механізму господарювання; економічні аспекти прискорення науково-технічного прогресу та інтенсифікації відтворення основних фондів; економічні та соціальні проблеми агропромислового комплексу.

Значним вкладом І. І. Лукінова в сучасну економічну думку стали його наукові праці кінця XX – початку XXI ст. Він розробив теорію створювальної моделі ринкового господарства та засади системного підходу до соціального захисту населення, обґрунтувати стратегічні пріоритети економічного зростання на основі досягнення грошової, кредитно-банківської та фінансової стабілізації, підвищення ефективності розвитку національного АПК.

Справа всього життя видатного вченого продовжується його численними учнями та послідовниками.Під його керівництвом підготовлено 8 докторів і більше 20 кандидатів економічних наук. Найкращі з них згодом стали відомими вченими, педагогами, політичними діячами.

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.

 Читайте матеріал у журналі«АгроЕліта» № 9(56) 2017 року.