Рослинництво

Ефективність застосування мікродобрив «РОСТОК» у посівах ячменю ярого

25.05.2020

В Україні зерновиробництво є провідною галуззю сільського господарства. Серед зернових культур ячмінь ярий займає третє місце після пшениці й кукурудзи та відіграє провідну роль у вирішенні зернової проблеми, так як є цінною продовольчою, кормовою і технічною культурою. У середньому по Україні врожайність зерна ячменю становить приблизно 3,5 т/га, тоді як у країнах ЄС майже 7,0 т/га. За сприятливих погодних умов вирощування ячменю ярого та застосування розроблених сортових технологій рівень урожайності зерна може досягати  10,0 т/га.

Однією з важливих умов отримання високих показників урожайності зерна та його якості є оптимізація живлення рослин. Відомо, що для нормального розвитку рослин потрібні не тільки азот, фосфор, калій, а й мікроелементи, які беруть участь у всіх фізіологічних процесах росту та розвитку рослин, а також підвищують ефективність багатьох ферментів і покращують засвоєння рослинами елементів живлення з ґрунту. Як правило, більшість мікроелементів є каталізаторами, які активізують біохімічні реакції та впливають на їхню спрямованість.

Ячмінь ярий, залежно від типу ґрунту, добре реагує на внесення окремих мікроелементів (цинк, марганець, мідь, залізо тощо) та їхніх комбінацій. Для формування 5 т/га зерна разом зі соломою ячмінь, приблизно, виносить з ґрунту: марганцю – 500-550; міді – 40-60; цинку – 100-120; заліза – 450-520; бору– 35-55 г/га.

Найбільш економічним, серед способів застосування мікродобрив є позакореневе підживлення рослин упродовж вегетації у критичні фази росту та розвитку. Критичними фазами росту та розвитку ячменю ярого щодо мінерального живлення є кущіння, вихід у трубку та колосіння. Оптимальне забезпечення рослин макро- та мікроелементами у ці фази дає змогу збільшити врожайність і покращити показники якості.

Мета наших досліджень – дослідити вплив позакореневого підживлення мікродобривами «УАРОСТОК»® на формування  врожайності та якості зерна ячменю ярого сорту МІП Мирний. З метою вивчення цього питання на дослідному полі відділу насінництва та агротехнологій Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України було закладено польовий дослід.

Ґрунт  дослідних ділянок – чорнозем типовий з гумусовим горизонтом 38–42 см. Уміст гумусу в орному шарі (0–20 см) – 3,58–4,0%, рухомого фосфору (за Труогом) – 12,8–19,9 мг/100 г і обмінного калію (за Масловою) – 9,5–12,7 мг/100 г; рН (KCl) – 5,2–6,1.

У досліді застосовували агротехніку, загальноприйняту для ярих культур в умовах Правобережного Лісостепу України, крім елементів технології, що досліджували. Позакореневе підживлення мікродобривами «УАРОСТОК»® проводили у фазі кущення та виходу рослин у трубку.

Отримані результати досліджень вказують на високу ефективність позакореневого підживлення ячменю ярого на чорноземі типовому правобережної частини Лісостепу України. Зокрема застосування позакореневих добрив «УАРОСТОК»® позитивно позначилося на формуванні  врожайності та якості зерна (табл. 1).

Таблиця 1. Ефективність застосування мікродобрив «УАРОСТОК»® у посівах ячменю ярого сорту МІП Мирний

Врожайність ячменю ярого на контролі (без внесення мікродобрив) була на рівні 4,29 т/га. Проведення позакореневого підживлення комбінацією добрив «РОСТОК» Зерновий 1 л/га + «РОСТОК» Марганець 1 л/га сприяло  підвищенню врожайності зерна на 0,27 т/га (або на 6%). Більш ефективним було внесення  добрив «РОСТОК» Зерновий 1 л/га + «РОСТОК» Марганець 1 л/га + «РОСТОК» Цинк 1 л/га, що дозволило отримати приріст зерна на 0,38 т/га або на 9% більше контрольного варіанту.

Поліпшення умов живлення завдяки проведенню позакореневого підживлення позначилося на показнику вмісту білка (табл. 1). На контрольному варіанті (без внесення мікродобрив) уміст білка становив 12,1%. Після позакореневого підживлення його кількість у зерні зростала до 12,9–13,1% залежно від варіанту підживлення.

Щодо економічної ефективності вирощування ячменю ярого у цьому досліді, то варто зазначити таке: позакореневе підживлення мікродобривами для вирощування ячменю ярого є досить-таки вигідним.

Як свідчать отримані результати досліджень, найбільший чистий прибуток був у варіанті підживлення добривами «РОСТОК» Зерновий 1 л/га + «РОСТОК» Марганець 1 л/га + «РОСТОК» Цинк 1 л/га, що становив 1144 грн./га. Внесення композиції «РОСТОК» Зерновий 1 л/га + «РОСТОК» Марганець 1 л/га  без застосування добрива «РОСТОК» Цинк у дозі 1 л/га призводить до зменшення чистого прибутку на 303 грн./га.

Отже, застосування мікродобрив «УАРОСТОК»® у посівах ячменю ярого сприяє збільшенню урожайності та підвищує економічну ефективність вирощування культури. Найбільш ефективним є варіант застосування добрив «РОСТОК» Зерновий 1 л/га + «РОСТОК» Марганець 1 л/га + «РОСТОК» Цинк 1 л/га.

© Віктор Ямковий, кандидат с.-г. наук, керівник агрохімічного відділу ТОВ «Український Аграрний Ресурс»

Залишити коментар: