Рослинництво

Вологовіддача як фактор економічної ефективності вирощування кукурудзи

22.01.2015

М. Романенко, к.с.г.н.,

менеджер з регіонального розвитку ТОВ «Лімагрейн Україна»

Як відомо, головним критерієм оцінки сорту/гібриду є його урожайність за тих, чи інших умов. Проте існує ціла низка інших господарсько цінних ознак, за якими можливо приймати рішення щодо доцільності вирощування того, чи іншого сорту/гібриду. Стосовно кукурудзи, одним з найважливіших супутніх ознак є властивість гібриду віддавати вологу в період дозрівання. Особливе значення цей показник має для більш пізньостиглих гібридів, для яких властивий генетично зумовлений високий потенціал продуктивності, але часто в зв’язку з високою вологістю зерна їхнє вирощування різко погіршує економічні показники або й навіть зовсім втрачає сенс.

Розрізняють два етапи зниження вологості зерна кукурудзи в другій половині вегетації. Перший етап віддачі вологи пов’язаний з завершенням фізіологічних процесів під час достигання і триває приблизно до досягнення вологості 40%. Другий етап пов’язаний з чисто фізичним висиханням зерна після досягнення зазначеної вище вологості. Інтенсивність цих процесів значною мірою залежить  від умов зовнішнього середовища, зокрема погодних факторів – температури, відносної вологості повітря. Для першого етапу вологовіддачі, який настає в кінці серпня-на початку вересня, важливу роль відіграє температура повітря, для другого етапу важливим фактором є відносна вологість повітря.

Польові спостереження проведені на гібридах компанії «Лімагрейн» показують, що  швидкість віддачі вологи зерном детермінована не тільки умовами зовнішнього середовища але й спадковістю. Зокрема селекціонерами ідентифіковані ділянки хромосом, що відповідають за цю ознаку, яка в певній мірі проявляється через морфологічні ознаки, зокрема забарвлення стрижня качана. Червоне забарвлення стрижня є маркерною ознакою низької передзбиральної вологості зерна.

Мал.1. Морфологічні ознаки доброї вологовіддачі: а) нещільна, частково розкрита обгортка качана; б) довгий,нещільно заповнений середньорозмірним зерном качан з  тонким червоним стрижнем

З морфологічних ознак найбільший вплив на швидкість віддачі вологи зерном має розмір зерна, його маса і форма. З чисто фізичної точки зору можливо пояснити хорошу вологовіддачу зерном, для якого властивий великий індекс його поверхні (індекс поверхні тіла – це відношення площі поверхні  до його маси).  Тобто, зерно з невеликою масою, циліндричної, чи кулястоподібної форми швидше віддає вологу, ніж крупне зерно. Тип зерна, його анатомічні ознаки (форма зернівки, консистенція ендосперму) також відіграють певну роль в процесах вологовіддачі. Зерно гібридів із зубоподібною формою  та нещільним, мучним ендоспермом відносно краще віддає вологу, порівняно з зерном, що має щільний кременистоподібний ендосперм. Про швидкість вологовіддачі зерна кукурудзи в певній мірі можливо судити по будові качана. Наприклад, по тому, наскільки нещільною є обгортка качана. Як правило у гібридів, в яких обгортка нещільно охоплює качан (мал.1а), і частина його є відкритою краща вологовіддача, порівняно з гібридами, в яких качан закритий щільною обгорткою. Вказана ознака добре виражена практично у всіх гібридів селекції Лімагрейн.

Будова власне качана, також має опосередкований вплив на швидкість вологовіддачі зерном в період дозрівання. Зокрема велику роль відіграє стрижень качана: його розмір, консистенція а також щільність укладки насіння в качані. Що менші діаметр, маса та щільність стрижня, то  менша вологість зерна під час обмолочування. Аналогічно, якщо нещільно розміщене зерно в качані, то швидше зерно віддає вологу під час дозрівання. Наведені вище ознаки найбільш властиві таким гібридам як Аалвіто, ЛГ 2244, Фантастік, ЛГ 30.288, ЛГ 2306,  Латізана, ЛГ 3395.

Таблиця 1. Біометричні показники качанів і вологість зерна кукурудзи

Гібриди ЛГ2244, ФАО 230 Стандарт 1,ФАО 240* ЛГ3232, ФАО 250 Фантастік, ФАО 280 ЛГ 2306, ФАО 310 Стандарт 2, ФАО 320*
Вологість зерна, % 18,2 21,8 18,6 19,0 19,7 23,2
Вологість стрижня, % 33,0 38,1 36,8 36,1 34,2 47,6
Маса 1000 зерен, г 316 377 296 350 296 398
Маса стрижня, г 34,4 46 35,3 37,4 40,3 52,2
Діаметр стрижня, см 2,2 3,1 2,5 2,3 2,3 3,0
Довжина качана, см 20,5 18,8 19,3 21,5 22,2 18,5

* Як стандарти використано гібриди відомої Європейської компанії

Результати наших лабораторно-польових досліджень свідчать про те, що стосовно вологовіддачі перевагу мають гібриди, що формують довгий з невеликим діаметром, та масою стрижня качан заповнений середнього розміру зерном (мал.1б).  Відповідно до одержаних результатів (табл.1) зерно з довгих, з тонким стрижнем, добре виповнених качанів гібридів Лімагрейн на час збирання мало на 2,8-3,5%  менше вологи, порівняно з близькими до них  за ФАО стандартами.

Про переваги гібридів кукурудзи селекції Лімагрейн в плані вологовіддачі переконливо свідчать результати виробничих випробувань проведених в ТОВ «Україна» Підволочиського району Тернопільської області в 2014році. Завдяки високій технології гібриди досить добре реалізували потенціал продуктивності, сформували досить сухе зерно. Переважна більшість гібридів забезпечила урожайність  понад 10 т/га, а такі гібриди як ЛГ 3258 та ЛГ новий біля 13т/га в перерахунку на базисну вологість.  Вологість зерна під час збиранні становила 19,6-22,6%.  Порівняно з гібридами інших селекційних компаній (Стандарт1, Стандарт 2) вологість зерна гібридів Лімагрейн була на 1-2 % нижчою. Про добру вологовіддачу зерна гібридів селекції Лімагрейн говорить той факт, що вологість зерна гібридів з ФАО 290 (Адевей) була на 1,1% нижчою, ніж у Стандарта 1 з ФАО 210.

Аналітичні розрахунки виконані на підставі виробничого досліду свідчать про те, що не тільки урожайність але й передзбиральна вологість зерна істотно впливає на кінцевий економічний результат його виробництва.

Таблиця 2. Урожайність та структура собівартості зерна кукурудзи, 2014 р.
Показники Аалвіто, ФАО 210 Стандарт 1, ФАО 210 ЛГ3232, ФАО 230 ЛГ 3258, ФАО 250 Стандарт 2, ФАО 250 ЛГ30.288, ФАО 260 ЛГ нов., ФАО 260 Адевей, ФАО 290
Урожайність, т/га 9,47 10,79 10,06 12,75 11,52 11,34 13,11 11,57
Вологість зерна, % 19,6 23,5 21,6 22,6 23,3 21 21,1 22,6
собівартість зерна, грн/т 879 969 925 846 926 835 770 893
втч. затрати на вирощування, грн/т 623 548 586 464 514 521 452 511
затрати на доробку і сушіння, грн/т 256 421 339 382 412 314 318 382

В структурі собівартості зерна кукурудзи затрати на післязбиральну доробку включаючи сушіння (оплата послуг) становлять 30-45% або в залежності від його вологості біля 250-420 грн./т (табл.2). В зв’язку з відносно низькою вологістю зерна та достатньо високою продуктивністю собівартість виробництва зерна гібридів ЛГ новий,  ЛГ 30.288 виявилася найнижчою (770-835грн./т). При цьому затрати на післязбиральну доробку та досушування були також найнижчими (314-318 грн./т). В зазначених гібридах кукурудзи, особливо ЛГ новому вигідно поєднується висока урожайність та низька передзбиральна вологістю зерна.

Досить цікавим для господарств з обмеженими фінансовими ресурсами є гібрид Аалвіто. За нашими даними у всіх зонах його вирощування передзбиральна вологість його зерна залишається найнижчою, обумовлюючи таким чином суттєву економію коштів на післязбиральну доробку та досушування. В нашому випадку вказані затрати були найнижчими і становили лише 256 грн./т, або на 64% нижчими, порівняно з Стандартом1 з аналогічним ФАО. Для економічно спроможних господарств на мій погляд головним критерієм  економічної ефективності виробництва зерна кукурудзи слугує показник маси прибутку з 1 га. За даним показником найбільш ефективними гібридами для таких господарств Західного регіону України є ЛГ 3258 (урожайність12,75 ц/га, маса прибутку 14710 грн./га), ЛГновий (урожайність13,11 ц/га, маса прибутку 16130 грн/га), ЛГ 30.288 (урожайність 11,34т/га, маса прибутку 13214 грн./га.

Таким чином, поряд з урожайністю вологість зерна під час збирання справляє істотний вплив на показники економічної ефективності виробництва зерна кукурудзи. Швидкість віддачі вологи зерном кукурудзи при дозріванні залежить як від умов зовнішнього середовища, технології вирощування так і від спадкових властивостей гібриду, його фізіологічних та морфологічних особливостей. Тож формуючи структуру гібридів у господарстві поряд з іншими критеріями варто враховувати  показник вологовіддачі зерна під час дозрівання, надаючи перевагу гібридам, які здатні формувати високий урожай і швидко віддавати вологу.

Залишити коментар: